Для Гімназистів

Для Гімназистів

Завдання з математики учням 1-А,  1-Б, 1-В класу

Завдання з української мови 1-А, 1-Б, 1-В (учитель Балабан Г. М., Нова М. А.):

№1) - вивчити правила на с. 148, 149;
          - виконати вправи: 282, 285, 287;

№2) - вивчити правила на с. 151, 152, 153;
          - виконати вправи: 294, 296;

№3) - вивчити правило на с. 156;
          - виконати вправу: 302;

​№3) - вивчити правила на с. 158-163;
          - виконати вправи: 307, 309, 314, 320, 329, 330.

Українська мова (для 7-их кл.)

1. Правильно підкреслено літеру на позначення наголошеного звука в слові А дочка Б завдання В новий Г роблю

2. М’який знак на місці крапок треба писати в усіх словах рядка А долон..ці, піклуєт..ся, промінец..Б передден.., міс..кий, дивуєш..ся В близ..кість, чотир..ох, матін..чин Г т..охкати, людс..кість, радіст..ю

3. НЕПРАВИЛЬНО утворено слово А харчовий Б критичний В роздрібний Г бабусін

4. Лексичну помилку допущено в рядку А вимкнути комп’ютер Б видрукувати на принтері В ввести неправильний пароль Г прийняти участь в обговоренні

5. Граматичну помилку допущено у варіанті А декілька офіцерів Б найбільш новіший В ста п’ятьма метрами Г докладно розповіси

6. НЕПРАВИЛЬНО побудовано речення А Працюючи над романом «Музей покинутих секретів», Оксана Забужко переглянула велику кількість архівних джерел. Б Згадуючи своє дитинство, Юрій Андрухович щемливо змальовує його в романі «Таємниця». В Прагнучи етнографічної точності, письменниця Марія Матіос заглиблюється в побут і духовність гуцулів. Г Читаючи роман Івана Багряного «Тигролови», виразно вимальовується постать Григорія Многогрішного.

Прочитайте текст і виконайте завдання 7–10.

(1) Чогось непокоїться хлопець, чомусь безпричинно тягне його в глибінь вечорів, де місяць і зорі ворожать угорі. (2) Ідеш шляхом, і здається тобі, наче от-от зі щастям зустрінешся. (3) І, як загадкові лісові […], кличуть далекі дівочі пісні. (4) Він часто поривається до них, але близько не наважується підійти. (5) І не тому, що несміливий, а тому, що потаємна, ще нерозпізнана ним дівоча душа була святою для Романа. (6) Ще не знайшов тої, для якої зміг би небо прихилити.

7. Стиль тексту – А науковий Б художній В публіцистичний Г розмовний

8. Замість пропуску в третьому реченні має бути слово А стежки Б дороги В тумани Г нетрі

9. Орфографічну помилку допущено в слові А непокоїться Б в глибінь В угорі Г нерозпізнана

10. Складений іменний присудок ужито в реченні А першому Б четвертому В п’ятому Г шостому

Завдання 11–23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний.

11. Звук [й] є в кожному слові рядка А ємність, підйом, бюро Б йогурт, браконьєр, бязь В цвях, бойовий, круїз Г веселий, гравюра, віньєтка Д серйозно, привілеї, яблуко

12. Однакове значення мають обидва фразеологізми в рядку А грати на нервах, вітер у голові грає Б пасти задніх, грати першу скрипку В ні пари з вуст, як у рот води набрав Г грати очима, хоч оком світи Д вислизнути з рук, брати в свої руки

13. Літеру с треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка А бе..перечно, ..хопити, не..простовний Б нав..коси, ро..чулення, ..тримувати В ..просоння, чере..сідельник, ..чистити Г до..хочу, не..тримно, ..фокусувати Д ..шити, ..краплений, ро..повідати

14. Літеру е треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка А мар..во, міл..на, кл..котати, м..тушня Б л..вада, зв..личений, ск..лястий, зач..пити В мисл..ння, утвор..ний, прав..ло, гр..чаний Г ш..ршавий, заскр..готав, бер..зень, заст..лати Д крап..лька, віт..рець, пов..рнутися, зд..рати

15. Однакове закінчення в орудному відмінку однини матимуть усі слова в рядку А посуха, душа, повага, миша Б книжка, неділя, круча, м’ята В проща, сотня, вишня, Олена Г Франція, новина, оселя, мрія Д тополя, легеня, пуща, стаття

16. Прочитайте уривок. І не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила, (1)забинтова(н/н)а білим сміхом. І в житті, як на полі (2)мі(н/нн)ому, я просила в цьому (3)сторі(ч/чч)і хоч би той (4)магази(н/нн)ий мінімум: – Люди, будьте взаємно (5)(в/вв)ічливі! Подвоєні літери потрібно писати в усіх словах, ОКРІМ позначеного цифрою А 1 Б 2 В 3 Г 4 Д 5

17. НЕПРАВИЛЬНО вжито форму займенника в реченні А Зустріти друзів їм сьогодні таки вдалося. Б Завдяки їм роботу завершили майже вчасно. В Наше завдання – створити їм добрі умови. Г Батьки неабияк пишалися їми за цю перемогу. Д На перерві їм повідомили про вихідний день.

18. Граматично правильно утворено словосполучення А розпочнеться в четвертій годині Б зустрінемося за чверть дев’ята В тренувалися до пів сьомої години Г прибігти без десяти хвилин третя Д зателефонуйте після дев’яти

19. Чергування приголосних за дієвідмінювання відбувається в усіх дієсловах у рядку А берегти, пекти, летіти Б писати, просити, вірити В простити, грати, їздити Г читати, любити, водити Д ловити, бігти, шити

20. НЕПРАВИЛЬНИМ є запропонований у дужках варіант рядка А відповідно до Конституції (за Конституцією) Б багатий кам’яним вугіллям (багатий на кам’яне вугілля) В на вимогу прокуратури (по вимозі прокуратури) Г берегти на всякий випадок (берегти про всяк випадок) Д розумітися в оподаткуванні (розумітися на оподаткуванні)

21. Вставного слова НЕМАЄ в реченні (розділові знаки пропущено) А Буває часом перебіжить дорогу листя. Б Завтра поїдемо мабуть твоїм човном. В Кажуть легше повалити ніж збудувати. Г Наша мандрівка сподіваюсь буде цікавою. Д Становище здавалося не таким скрутним.

22. Відокремленим додатком ускладнено речення А Напевно, це був інший світ – чудовий невідомий храм. Б Щасливий і веселий, я дивився на високе бездонне небо. В Тихі конвалії, білі і ніжні, скоро розплющать срібні повіки. Г Там, замість житечка, у теплеє літечко враз терен зацвів. Д Вітру на морі не було, проте клекотав сильний прибій.

23. Складнопідрядне речення з підрядним мети утвориться, якщо до речення «Гості нашого міста залюбки відвідують університетський розарій…» додати А щойно трапляється така нагода. Б оскільки він є найбільшим у Сімферополі. В щоб помилуватися рідкісними сортами троянд. Г тому що в ньому з’явилась алея білих троянд. Д хоча не завжди на екскурсію мають достатньо часу.

У завданнях 24–28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою.

24. Утворіть лексично правильні словосполучення. 1 переводити 2 переказувати 3 підписувати 4 передплачувати А газети Б ордери В кошти Г через майдан Д з хорватської

25. Приєднайте до частини «Парламентарі неодмінно ухвалять це рішення…» запропоновані варіанти та з’ясуйте тип кожного з утворених речень.  Варіант завершення речення 1 …завчасно провівши тривалі консультації у фракціях. 2 …потім же все залежатиме від професійних дій уряду. 3 …як у сесійній залі оголосять початок пленарного засідання. 4 …але доручать Кабінетові Міністрів розробити програму дій. Тип речення А просте з однорідними членами Б просте з відокремленим членом В складнопідрядне Г складносурядне Д складне безсполучникове

26. Визначте вид наведених речень. Вид речення 1 означено-особове 2 неозначено-особове 3 безособове 4 називне Приклад А Знадвору нічого не було чути. Б У небі хмари хвилями пливуть. В Безлюдний, похмурий край. Г Найбільше люблю осінню пору. Д Працювали щиро, завзято.

27. З’ясуйте, який розділовий знак треба поставити на місці крапок. Розділовий знак 1 кома 2 тире 3 двокрапка 4 дужки Приклад А В житті мені весь вік тужити … не жити. Б Схилився вечір до землі і срібним сяйвом ріки стелить … Б.-І. Антонич... В Вона прийшла … заквітчана і мила… і руки лагідно до мене простягла. Г І розкажім собі обіймами… про тишину над оболонями. Д Бо така вже природа агави … вона цвіте, щоб умерти, й умирає, щоб цвісти.

28. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова (цифра позначає наступне слово). Найдорожче для (1)будь-кого з нас – любов до (2)рідних, до своєї землі. (3)Загальнолюдські цінності (4)завжди об’єднували і сім’ї, і нації, і держави. А іменник Б прикметник В займенник Г прислівник Д дієприслівник (форма дієслова) 

Українська мова (для 7-их кл.)

Прочитайте текст і виконайте завдання 1–7. (1) На невеличкій прогалині тут, посеред гори, розкинулася пасіка. (2) Високі дерева, підіймаючи на/зустріч сонцю своє густе гілля, оточують її з усіх боків. (3) У/середині росте трава, з квітками рясно помішана, та стоїть із десяток вуликів. (4) Сонце кидає з/верху хвилі тепла і золоті бджоли бринять у повітрі. (5) Ось щось торкнулося моєї руки: це одна з бджілок неспішно поповзла по/моєму ліктю. (6) А я стою, затамувавши подих і […].

1. Синонімом до слова «підіймаючи» в другому реченні може бути А підбираючи Б підносячи В підвищуючи Г підтягаючи

2. Доречне завершення останнього речення наведено в рядку А свердлячи очима буяння природи. Б виграючи очима на буяння природи. В скинувши очі на буяння природи. Г втопивши очі в буянні природи.

3. Окремо в тексті пишеться сполука слів А на/зустріч Б у/середині В з/верху Г по/моєму

4. У називному відмінку вжито в тексті іменник А хвилі Б бджоли В руки Г подих

5. Уточнювальною обставиною ускладнено речення А перше Б друге В третє Г шосте

6. Складним безсполучниковим є речення А перше Б третє В четверте Г п'яте

7. Пунктуаційну помилку допущено в реченні А другому Б третьому В четвертому Г п'ятому

8. На другий склад падає наголос у слові А кропива Б псевдонім В запитання Г ознака Д осока

9. Апостроф треба писати на місці обох пропусків рядка А рел..єф міжгір..я Б з..їсти пів..яблука В присв..ятити сім..ї Г сер..йозний об..єкт Д люб..язна конс..єржка

10. Неправильно утворено форму слова у варіанті А кілограм помідор Б недбале ставлення В тритомне зібрання Г з усякого приводу Д зробити навпаки

11. Помилково вжито слово в рядку А ювілейні міроприємства Б громадянське суспільство В парламентська республіка Г непримиренні опоненти Д прикордонна територія

12. Помилково утворено слово А виконавиця Б гардеробниця В кравчиня Г вихователька Д спортсменка

13. Неправильно побудовано речення А Ви ніколи не замислювалися, чому в давнину число «сім» було популярним і оточеним таємничістю? Б Слід пам'ятати, що ґрунти набагато менше здатні до самоочищення та самовідновлення, ніж повітря або вода. В Починати приготування уроків бажано з письмових завдань, а потім варто братися за усні. Г Твори сучасних українських письменників і майстрів слова минулих століть привернуть увагу до вічних тем буття. Д Годинники — це штучно створені предмети, які інформують людину про час і який є дуже важливим ресурсом.

14. Правильно написано всі слова в рядку А розрівняти, скалічений, безцільний, сповідати, прізвище Б зжувати, безцензурний, пригірський, сцілення, зсунути В предобрий, стискач, беспечний, сформувати, роз’їхалися Г схований, схибити, роскроїти, беззаконня, примружити Д безсторонній, розмноження, схопити,премара, безлад

15. Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка А д..ктант, такс..ст, Лейпц..г Б Ч..каго, х..мера, функт..я В кред..т, д..плом, Шексп..р Г Ч..лі, реж..м, тр..умфатор Д Ват..кан, д..намо, х..рург

16. Прочитайте уривок. І трудний хліб черствий, щоден(1)ий, і темні многотрудні дні, І в снах — Ел(2)ади і Афіни та хмурі степові вогні. А поруч, як весталка сон(3)а, вартує жертовн(4)ик вона, Проста, земна моя Мадон(5)а, проста, земна моя жона. Подвоєні літери слід писати на місці всіх цифр, окрім А 1 Б 2 В 3 Г 4 Д 5

17. Помилку у творенні ступенів порівняння прикметників допущено в рядку А коротший, щонайкращий Б ближчий, більш гарячіший В добріший, найменш удалий Г цікавіший, якнайдорожчий Д вужчий, найменш потрібний

18. Двокрапку треба поставити в реченні (розділові знаки пропущено) А Вже тиха осінь ходить берегами на вербах трусить листячко руде. Б Сашко задихався та зморився більше години вони бігли з Сіроманцем. В Сонце зайшло степові озера стали на якийсь час темно-червоними. Г Брязне клинок об залізо кайданів піде луна по твердинях тиранів. Д Спочатку Тимко образився і хотів піти потім передумав і залишився.

19. Кількість звуків і букв однакова в кожному слові рядка А походжає, якість, їстоньки, яблунька Б кукурудза, п’ятниць, український, п’ять В гайок, об’єднування, сьогодення, їдуть Г серйозний, щебечуть, джміль, рясний Д рюкзак, рядно, перемивають, кар’єра

20. Неправильно побудовано словосполучення на позначення часу А десять (хвилин) на десяту Б чверть на одинадцяту В без п’ятнадцяти десять Г пів на дванадцяту Д за п’ять (хвилин) шоста

21. Помилку в написанні особових закінчень дієслів допущено в рядку А прочитаєте, змелете Б створимо, розв’яжемо В розгорнемо, клеєте Г кричите, полють Д скажемо, напишемо

22. Поширене означення не відокремлюється в реченні (розділові знаки пропущено) А Розтривожений думками він до самого ранку не міг заснути. Б Квітки омиті холодними росами розтулюють повіки-пелюстки. В Ніколи я співати не покину про землю повну щастя і краси Г Акації стояли саме в цвіту заквітчані безліччю білих китиць. Д Удалині виднілися облиті сонячним багрянцем верхівки сосен.

23. Правильно написано всі займенники рядка А дехто, ніякий, скільки-небудь, абищо Б ніщо, будь-який, де-котрий, ніскільки В будь-що, якийсь, аби-хто, що-небудь Г нічий, хто-небудь, де-який, будь-чий Д будь-хто, якийсь, ніякий, хто-зна-що

24. З’ясуйте вид наведених простих речень. Вид речення 1 називне 2 означено-особове 3 неозначено-особове 4 безособове  Приклад А Яку ще хочем більшу славу укласти в блідість власних слів? Б Криштальний промінь сміливого сонця. В Мовчанка мудрості довкола. Г Заморосило осінь у сльозу. Д Таких чекають все життя заради миті.

25. Визначте, який вид підрядного відповідає кожному фрагментові складного речення. Вид підрядного речення 1 з’ясувальне 2 означальне 3 допустове 4 наслідкове  Фрагмент речення А Це був такий день, що ... Б Там, де …, листя було прозоре. В Погода стояла сонячна, так що ... Г Упав додолу перший лист, хоча …       Д Здавалося хлопцеві, що ...

26. Приєднайте до частини «Лелеки повернулися до рідного гнізда…» запропоновані варіанти та з’ясуйте тип кожного з утворених речень. Варіант завершення речення 1… як заструменіли весняні ручаї. 2… і заходилися його лагодити. 3… і враз ожила простора садиба. 4… перелетівши сині моря.  Тип речення А просте з відокремленими членами Б просте з однорідними членами. В складнопідрядне Г складносурядне Д складне безсполучникове

27. Доберіть синоніми до поданих фразеологізмів. Фразеологізм 1 море по коліно 2 хоч вовком вий 3 з доброго дива 4 за всяку ціну Синонім А на все горло Б хоч кричи В що б там не було Г мов з гуски вода Д ні сіло ні впало

28. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово). Дослідження (1)вчених доводять, що людину, яка не привчила (2)себе працювати напружено, (3)долаючи звичку (4)зайвий раз відпочити, чекає обмеженість мислення, відмова від усього творчого.   А іменник Б прикметник В займенник Г дієприкметник (форма дієслова) Д дієприслівник (форма дієслова)

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–36.

Шлях до національного самоусвідомлення

(1–4) Квітник життя людства на Землі складається з багатьох націй, народів, країн. Серед них немає гірших чи кращих, добрих чи злих, потворних чи вродливих. Кожна нація — це велика особистість, що несе в зернині своєї душі скарб великої любові, краси, добра, справедливості, гармонії.

(5–9) Кожна сучасна нація — це також і продукт історії, це потік, у який влилися свого часу інші великі чи малі нації й народи. Тому якщо первісні нації можна розглядати як ноти у своєму звучанні, то сучасні нації — це складні поліфонічні акорди. Або якщо первісні нації розглядати як чисті кольори спектру, райдужні кольори, то сучасні нації — це складні багатокольорові малюнки.

(10–13) Якими різними є люди, котрі приходять на Землю зі своїми завданнями й утілюють ці завдання настільки, наскільки це виявляється для них можливим завдяки комплексу обставин, такими різними є народи, нації, і кожна з них має свою місію, провідну ідею буття на цій Землі.

(14–19) Життя великих індивідуальностей — націй — підпорядковане законові ритму, відбувається відповідно до циклів. В історичному минулому нам відомі приклади, коли нації з’являлися та зникали, коли якась нація виявляла себе зі значною активністю, а потім віками жила тихо й непомітно… Є нації з великим історичним минулим, а є нації молоді, що проходять через етап становлення як цілісна людська спільнота.

(20–35) Етноісторичне коріння українського народу безпосередньо пов’язане з географічним положенням. Із прадавніх часів на землях сучасної України жили землероби. З геологічної точки зору, сучасна Україна розташована на одній з найстабільніших платформ світу й не була затоплена світовим океаном. За оцінками експертів, на території України розміщується понад 30 відсотків чорноземів світу. Українські ґрунти називають унікальним багатством загальнопланетарного значення. На цій землі завжди жили хлібороби, вони зрослися зі своєю ненькою-землею. Сучасні дослідження багатьох учених, які вивчають трипільську культуру, підтверджують спадкоємність культурних традицій, незважаючи на різноманітні міграційні процеси, що відбувалися протягом тисячоліть. Приходили та йшли далі племена завойовників і кочівників, але жителі цієї землі зберігали свої традиції та культуру. Їх називали різними іменами, проте етнічні ознаки залишалися незмінними. Не є випадковим, що вихідці з України за її межами (а таких сьогодні налічується близько 20 мільйонів осіб) селилися на територіях, найкраще придатних для хліборобства, — на Кубані, Алтаї, у Приамур’ї, на півдні Канади, півночі США, півночі Австралії, в Аргентині.

(36–37) Саме у ХХ столітті почали з’являтися наукові докази існування прадавніх коренів української нації, і це визнано у світі.

(38–43) Науковці називають українську мову однією з найдавніших і найдосконаліших мов світу. Польський учений-лінгвіст Михайло Красуський у праці «Прадавність української мови» (1880 рік) відзначив: «Тривалий час порівнюючи арійські мови, я переконався, що українська мова старша не тільки за всі слов’янські, включно з так званою старослов’янською, а й за санскритську, давньогрецьку, латинську й інші арійські».

(44–50) За евфонічністю (милозвучністю) науковці ставлять нашу мову на одне з перших місць у світі. Так, 1934 року на Всесвітньому конкурсі мов, що проводився у Франції, серед найкрасивіших і найбагатших мов назвали французьку, перську й українську. Милозвучність української мови досягається уникненням збігу голосних і приголосних, чергуванням звуків. Як підкреслюють дослідники, особливі краса та музикальність української мови є одним з найяскравіших проявів панестетизму, всеохопної любові до краси, що пронизує духовне та матеріальне буття українців.

(51–52) У сучасній українській культурі збереглися священні знаки-символи, історія виникнення яких сягає в глибину тисячоліть.

(53–55) Тризуб, державний символ України, є одним із найархаїчніших і найпоширеніших сакральних знаків людської цивілізації. Із тризубом зображалися грецький Посейдон, римський Нептун, індійські Шива та Вішну, скіфський Тагимасад.

(56–64) На території України знайдено наскельні малюнки із зображенням тризуба, датовані ІV–ІІІ тисячоліттями до нашої ери. Тризуб був відомий в Ольвії, Боспорському царстві, Урарту, Ірані, Індії, на Кавказі, його зображення використовували представники крито-мінойської культури (ІІІ–ІІ тисячоліття до нашої ери), гети (ІІІ–І тисячоліття до нашої ери), сармати, царські скіфи, руські князі. В Індії, у штаті Джаму і Кашмір, височить священна гора з трьома вершинами, яку індійці називають Трикута. У надрах гори заховане святилище богині Вайяну Деві — Великої Матері. Під охороною жерців, за трьома магічними каменями, знаходиться її велична бронзова фігура з тризубом у правій руці.

(65–73) Філософські гіпотези трактують цей знак як символічне зображення ідеї. Є думка, що тризуб — це символ державної влади. За іншими версіями — символ влади над трьома світами — небесним, земним і підземним, або ж символ-ключ до розуміння алфавітів земної писемності. Найґрунтовнішими видаються гіпотези, що шукають витоки тризуба в триєдності світобудови. Навколишній світ побудований на взаємодії трьох елементів: три типи кварків (елементарних частинок) утворюють атоми та молекули, що є основою всіх фізичних тіл; три кольори — жовтий, червоний, синій, — взаємодіючи, утворюють спектр веселки, багатобарвність світу; три напрямки виміру — ширина, довжина, висота — характеризують об’єм і простір світобудови.

(74–77) Гомер, описуючи у своїй «Іліаді» давніх жителів Північного Причорномор’я, дає їм характеристику «найсправедливіших серед людей». Конституція українського гетьмана Пилипа Орлика була неперевершеним правовим феноменом і однією з перших конституцій Європи.

(78–79) Кожна нація у великому плетиві світової історії веде свій малюнок, свій візерунок, творячи спільну духовну й матеріальну реальність, загальну тканину життя.

(80–83) Хочеться сказати разом з іншими: призначення України й українців — берегти Життя, утверджувати Істину, творити Добро, примножувати Красу. Місія України — бути джерелом духовної наснаги людства. У цьому її велич та її національна ідея.

29. Слово «зрослися», вжите авторкою в рядку 26, означає А стали єдиним цілим Б набули більших розмірів В з’єдналися в процесі росту Г досягли вищого ступеня розвитку

30. Рядки «Хочеться сказати разом з іншими: призначення України й українців — берегти Життя, утверджувати Істину, творити Добро, примножувати Красу. Місія України — бути джерелом духовної наснаги людства. У цьому її велич та її національна ідея» (рядки 80–83) є А тезою Б аргументом В прикладом Г висновком

31. Слова авторки «В історичному минулому нам відомі приклади, коли нації з’являлися та зникали, коли якась нація виявляла себе зі значною активністю, а потім віками жила тихо й непомітно…» (рядки 15–17), є підтвердженням того, що життя націй А «підпорядковане закону ритму» (рядки 14–15) Б «складні поліфонічні акорди» (рядки 7–8) В «має свою місію, провідну ідею» (рядки 12–13) Г «пов’язане з географічним положенням» (рядки 20–21)

32. У переносному значенні вжито слово, виділене в рядку А Як підкреслюють дослідники, особливі краса та музикальність української мови є одним з найяскравіших проявів панестетизму, всеохопної любові до краси, що пронизує духовне і матеріальне буття українців (рядки 48–50). Б На території України знайдено наскельні малюнки із зображенням тризуба, датовані ІV–ІІІ тисячоліттями до нашої ери (рядки 56–57). В Конституція українського гетьмана Пилипа Орлика була неперевершеним правовим феноменом і однією з перших конституцій Європи (рядки 76–77). Г Кожна нація у великому плетиві світової історії веде свій малюнок, свій візерунок, творячи спільну духовну й матеріальну реальність, загальну тканину життя (рядки 78– 79).

33. За стильовими ознаками текст є А художнім Б розмовним В публіцистичним Г офіційно-діловим

34. Засобом міжфразового зв’язку першого та другого речень тексту (рядки 1–2) є А лексичний повтор Б вставне слово В займенник Г синоніми

35. У тексті немає відповіді на запитання А Чому українці споконвіків були хліборобами? Б Які чинники сприяють милозвучності української мови? В Як дослідники тлумачать символіку українського герба? Г Чому сучасні нації суттєво впливають одна на одну?

36. Для підтвердження своїх думок авторка залучає факти всіх перерахованих наук, окрім А історії Б мовознавства В фольклористики Г геології